Search for:
Inkluzivni sajam zapošljavanja i stručnih praksi

Udruženje Studenata sa hendikepom Studenata sa hendikepomStudenata sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu.

Zašto inkluzivni sajam zapošljavanja i stručnih praksi?

Inkluzivni sajam zapošljavanja i stručnih praksi stvara mogućnost mladim osobama sa hendikepom da pronađu praksu ili posao.

Šta je hendikep?

Koncept hendikepa prepoznaje nejednake uslove u društvu i potrebu za podrškom osobi da prevaziđe barijere na koje nailazi u svom funkcionisanju i društvenoj interakciji.

Pravo na rad

Pored svih građanskih prava Ustav Republike Srbije garantuje i pravo na rad. Svi značajni dokumenti u oblasti ljudskih prava i prava osoba sa hendikepom obuhvataju i pravo na rad, odnosno zapošljavanje.

Vizija Udruženja Naš ciljMisija

Inkluzivni sajam zapošljavanja i stručnih praksi

Naš cilj

Omogućiti veći nivo zapošljivosti osoba sa hendikepom i stvoriti uslove za lakše povezivanje osoba sa hendikepom i poslodavaca.

Zašto baš mi?

Već 20 godina se bavimo i doprinosimo socijalnoj inkluziji. Oblasti kojima se uspešno i aktivno bavimo: servisi podrške za studente sa hendikepom, osnaživanje mladih sa hendikepom kroz programe neformalnog obrazovanja, inkluzivna kultura i umetnost, antidiskriminacija i ljudska prava, promotivne i zagovaračke aktivnosti, psihosocijalna podrška i osnaživanje mladih sa hendikepom, inkluzivni omladinski aktivizam, aktivistički centar.

Platforma

Objediniti na jednom mestu sa jedne strane sve poslodavce koji žele i imaju potrebu da obezbede praksu i posao osobama sa hendikepom, a sa druge strane obezbediti poslodavcima portfolio svake osobe sa hendikepom sa odgovarajućim stručnim sposobnostima koja želi da se profesionalno usavršava na praksi ili zaposli.

Transparentnost

Dostupnost svih aktivnih ponuda firmi koje traže praktikante i radnike, kao i dostupnost svih osoba sa hendikepom koje žele da obavljaju praksu ili da se zaposle.

Misija

Promovisanje sticanja radnog iskustva za osobe sa hendikepom na otvorenom tržištu rada.

Podrška

Podrška za veću samostalnost mladih i studenata sa hendikepom u svakodnevnom životu, akademskoj zajednici i zapošljavanju.

Ako želite da donirate Udruženju studenata sa hendikepom idite na sledeći link: